ALKOMA

Alkohol testery, testy na drogy
výhradný dovozca, servis, kalibrácia

 

Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 

Orgán dozoru, ktorému naša činnosť poskytovania služieb podlieha - Slovenská obchodná inšpekcia - http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Predávajúcim  je obchodná spoločnosť  ALKOMA s.r.o. , Olbrachtova 919/27, 911 01 Trenčín, IČO: 36335631(ďalej len “Predávajúci”).

Kupujúci  prevzatím tovaru od predávajúceho alebo prevzatím od prepravnej spoločnosti súhlasí s týmto obchodným a reklamačným poriadkom.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykem týkajúceho sa objednaného tovaru ( prehlásením mena a adresy dodania ).

III. Cenníky

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien i v priebehu dňa bez predchádzajúceho upozornenia. V on-line e-shopu sú vždy aktuálne a platné ceny.

Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj  tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky odoslanej na obchod@alkoma.sk alebo punova@alkoma.sk . Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • - objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • -  tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 kalendárnych dní.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Nárok na odstúpenie od zmluvy (kúpa tovaru cez e-shop)

Tento nárok na odstúpenie od zmluvy nie je automaticky pri každom nákupe. Jedná sa o právo len v zákonom stanovených prípadoch a okrem toho len vo vopred dohodnutých prípadoch. Pŕavo na odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote vzniká zo zákona kupujúcemu  pri nákupe tovarov alebo služieb cez e-shop .
Táto  lehota 14 dní začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim .
Pri nákupe v kamenných obchodoch a prevádzkach táto právna možnosť nevzniká. Právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od zakúpenia tovaru nevzniká ani pri nákupe podnikateľa – samostante zárobkovo činnej osobe pri nákupe na IČO.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Kontaktujte nás na adrese obchod@alkoma.sk , v texte uveďte odstúpenie od zmluvy, dátum nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí.
 • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v kontaktoch a to za nasledujúcich podmienok
  • - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • - musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
  • - zašlite spolu s dokladom o kúpe.
 • - Tovar, prosíme, posielajte doporučene a nie na dobierku !
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za  tovar zašleme alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Dodacie podmienky

1)  Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne do 48 hodín až 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

2)  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, pokiaľ nie je uvedené pri produkte inak. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad,

3)  Dopravu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Dopravu zabezpečujeme cez prepravnú spoločnosť Slovak parcel service, s.r.o.

Platobné podmienky

Platba na dobierkucena dobierky 6 EUR s DPH

Internetová objednávka
Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník obdrží automatickú odpoveď, ktorá obsahuje informácie o úspešnom prijatí, spôsobe ďalšej komunikácie a presnej špecifikácii objednaného tovaru vrátane cien.

Platnosť cien
Ceny tovaru sú denne aktualizované, je možné si ich overiť u jednotlivých položiek a platné sú v momente objednania. Ku zmene ceny v už prijatej objednávke môže prísť v prípade, kedy nezávisle na našej vôli dôjde k zmene predajnej ceny objednaného tovaru, predovšetkým zmenou v cenníku vydaného dovozcom.

 REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky, telefonickej objednávky a osobného odberu a jej akceptácie medzi spoločnosťou ALKOMA s.r.o. a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb alebo za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.alkoma.sk (ďalej len "Zmluva"). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy "kupujúci" a "predávajúci" rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem " tovar" rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.

Spoločnosť ALKOMA s.r.o. poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

Vrátenie tovaru
2.1.Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

2.2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

2.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

  Záruka sa nevzťahuje  najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. prevádzkou pri nesprávnom napájacom napätí, pripojovaním na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa

 

 • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja
 • ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
 • ak vada vznikla bežným opotrebením
 • pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 • pri živelných katastrofách
Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača. V osobitných prípadoch, keď je dlhšia záručná doba známa predávajúcemu, nemusí od kupujúceho požadovať na jej preukázanie predloženie záručného listu.
 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti ALKOMA s.r.o.že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predajni spoločnosti ALKOMA s.r.o. alebo vadu preukáže servisnému technikovi v záručnom servise.


Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

3.6. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.7. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Kontakt

Tel.: 0902 / 816 524
Email:
ALKOMA s.r.o.
Princípy používanie cookies
Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spravodajca

Zadajte svoj email budeme Vás informovať o novinkách, výhodných akciách a zľavách. Registrácia je zadarmo a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

Odoslať

© 2024 ALKOMA s.r.o., Princípy používanie cookies | Zobrazenie: Klasické / Mobil | Sociálne siete:

MENU
Tieto stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú k ich správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies Rozumiem